ขนย้ายบ้านไม้เก่า.jpeg

เรามีบริการ รถรับจ้าง ขนย้ายไม้บ้านเก่า ขนย้ายเรือนไม้เก่า ไปต่างจังหวัดทั่วประเทศ มีทั้ง รถกระบะ,รถหกล้อ และ รถสิบล้อ ไว้คอยให้บริการ ขนไม้เก่า,ขนไม้บ้านเก่า สนใจใช้บริการ โทร.094-438-9999 หรือติดต่อทางไลน์ ไอดี @dinomove ได้ทุกวันครับ

ขนย้ายไม้บ้านเก่า
รถรับจ้าง ขนย้ายไม้บ้านเก่า ขนย้ายเรือนไม้เก่า ไปต่างจังหวัด

ขนย้ายไม้บ้านเก่า ไปต่างจังหวัด

เรามีบริการ รถรับจ้าง ขนย้ายไม้บ้านเก่า, ขนย้ายเรือนไม้เก่า, ขนเสาไม้เก่า ไม้ฝาบ้านเก่าและไม้เก่าทุกชนิดไปต่างจังหวัดทั่วประเทศ แต่การขนย้ายไม้บ้านเก่า ลูกค้าจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนการขนย้ายที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งการขออนุญาตขนย้ายไม้บ้านเก่า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ…

การขออนุญาตขนย้ายไม้บ้านเก่าไปต่างจังหวัด

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ “ขนย้ายไม้บ้านเก่า” หรือ นําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ ตรี วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนําไม้หวงห้าม

หรือ ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือ เครื่องใช้ เคลื่อนย้าย หรือ ขนย้ายไม้บ้านเก่า ออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐”


ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนําไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ มาแล้วกว่า ๕ ปี

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน


ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า อาคาร หรือโรงเรือน หรือที่พักอาศัย หรือสิ่งอื่นใดที่มีไม้
มาเป็นส่วนประกอบ

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และมิได้อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือ อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วๆ ไปหรือที่ผิดปกติวิสัย ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและพ้นจากการเป็นไม้แปรรูปแล้ว
“เครื่องใช้” หมายความว่า บรรดาของใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
มิใช่เพียงแต่เปลี่ยนรูปหรือขนาดหรือเปลี่ยนสภาพเท่านั้น และอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ชอบด้วยลักษณะ
ของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือไม่ผิดปกติวิสัย ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและพ้นจากการเป็นไม้แปรรูปแล้ว
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้สําหรับกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น


ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะนําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

สําหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และไม่น้อยกว่าสิบปีสําหรับไม้สัก และ พ้นจากสภาพการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้แล้ว เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบของเครื่องใช้นั้น ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอรับใบอนุญาตให้นําไม้หวงห้าม หรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๑) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ (ม.ก.๑) ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรมป่าไม้
(๒) สําหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ จังหวัดท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเครื่องใช้นั้น
กรณีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดใดที่ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ประกอบของเครื่องใช้นั้น และเป็นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอ (ม.ก.๑) และดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

ขนย้ายเรือนไม้เก่า
ขนย้ายไม้บ้านเก่า


ข้อ ๖ ไม้ตามข้อ ๕ ที่จะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดได้ จะต้องมีลักษณะ
และสภาพ ดังต่อไปนี้


(๑) ต้องเป็นไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ ตลอดเวลา
ที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี สําหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และไม่น้อยกว่าสิบปีสําหรับไม้สัก
และกรณีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดใดที่ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายไม้
ออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ประกอบของเครื่องใช้นั้น ต้องพิสูจน์ว่าไม้นั้น
เป็นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมา
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) กรณีเป็นไม้ที่รื้อจากสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้แล้ว ต้องเป็นไม้ที่พิสูจน์ได้ว่าเคยอยู่ใน
สภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วตาม (๑)


ข้อ ๗ ไม้ตามข้อ ๕ ต้องปลูกสร้างหรือเคยปลูกสร้างในที่ดินประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปนี้


(๑) ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่กรณี
(๒) ที่ดินที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ ถูกเจ้าหน้าที่หรือศาลมีคําสั่ง
ถึงที่สุดให้รื้อถอน ทําลาย หรือกระทําการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้นั้นในพื้นที่ป่าหรือที่ดินอื่น
ของหน่วยงานของรัฐ


ข้อ ๘ เอกสารประกอบการพิจารณา


(๑) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้นําหลักฐานต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
คือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องใช้ สําหรับกรณีเจ้าของมอบอํานาจให้ตัวแทนดําเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจ
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจด้วย

สําหรับกรณีที่สิ่งปลูกสร้างหรือที่ประกอบเครื่องใช้นั้นไม่มีเลขที่บ้าน ให้ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของ
สิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้นําหลักฐานอื่นใดที่มีทั้งหมดที่แสดงได้ว่าได้ปลูกสร้างหรือประกอบเครื่องใช้มาแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
(๒) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้นําหลักฐานต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณา คือ
(ก) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น
(๓) สําเนาหลักฐานที่ดินตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
(๔) ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว (ทุกด้าน)
(๕) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย
(๖) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดินของที่ดินปลายทาง
ที่ประสงค์จะนําไม้ไป


ข้อ ๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามระเบียบนี้


(๑) กรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๒) จังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครอง
เจ้าพนักงานฝ่ายที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ผู้ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจพิสูจน์ไม้
และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม


ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคําขอตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อนุญาตตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ


กรณีที่คําขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
และให้ผู้อนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ
กรณีที่คําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขออนุญาต ตามแบบใบรับคําขออนุญาตให้นําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ
ไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๒)
และลงทะเบียนรับคําขอตามแบบทะเบียนรับคําขออนุญาตให้นําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ
ไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๓)
ท้ายระเบียบนี้ แล้วเสนอให้ผู้อนุญาตดําเนินการแจ้งคณะกรรมการที่ผู้อนุญาตแต่งตั้ง เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาตามระเบียบ

ขนไม้บ้านเก่า
ขนย้ายไม้บ้านเก่า

ข้อ ๑๑ สําหรับไม้ตามข้อ ๖ (๑) ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ ดําเนินการดังต่อไปนี้


(๑) ทําการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน แล้วให้ส่งคําขอ
ผลการตรวจสอบ ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอให้ผู้อนุญาต
เป็นผู้พิจารณาสั่งต่อไป
(๒) เมื่อผู้อนุญาตเห็นควรอนุญาต ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ และผู้ขออนุญาตต้องทําการรื้อถอน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและเมื่อรื้อถอนเสร็จแล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบไม้ที่รื้อถอนนั้น แล้วจัดทําบัญชีรายการแสดงชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร
พร้อมกับให้ประทับตราประจําตัวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการไว้ที่ไม้ทุกท่อน แผ่น ชิ้น
หากไม่สามารถประทับตราได้เพราะเหตุใด ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ด้วย โดยให้คณะกรรมการ
และผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อกํากับบัญชีรายการไม้นั้นไว้ทุกแผ่น แล้วเสนอผู้อนุญาตเพื่อออกใบอนุญาต
ให้เคลื่อนย้ายไม้ต่อไปตามแบบใบอนุญาตให้นําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๔)
ท้ายระเบียบนี้


ข้อ ๑๒ สําหรับไม้ตามข้อ ๖ (๒) ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ ดําเนินการ ดังต่อไปนี้


(๑) ทําการตรวจสอบลักษณะและสภาพของไม้นั้นว่าไม้ชิ้นใดเป็นองค์ประกอบส่วนใดของสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องใช้ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นไม้ตามข้อ ๖ (๒) แล้วให้คณะกรรมการจัดทํา
บัญชีแสดงชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ขออนุญาต ลงลายมือชื่อ
กํากับบัญชีรายการไม้นั้นไว้ทุกแผ่น แล้วส่งคําขอ บัญชี ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมความเห็นเสนอให้ผู้อนุญาตพิจารณาสั่งต่อไป
(๒) เมื่อผู้อนุญาตได้รับรายงานตาม (๑) และเห็นว่าควรอนุญาต ให้สั่งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําบัญชีรายการแสดงชนิด จํานวน ขนาด ปริมาตร พร้อมกับให้ประทับตราประจําตัว
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเป็นคณะกรรมการไว้ที่ไม้ทุกท่อน แผ่น ชิ้น หากไม่สามารถประทับตรา
ได้เพราะเหตุใดให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายการไม้ด้วย โดยให้คณะกรรมการและผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อ
กํากับบัญชีรายการไม้นั้นไว้ทุกแผ่น แล้วเสนอผู้อนุญาตเพื่อออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้ต่อไปตามแบบ
(ม.ก.๔) ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่วันได้รับรายงาน
ตาม (๑)


ข้อ ๑๓ การออกใบอนุญาตแต่ละฉบับ ใช้สําหรับพาหนะคันเดียวหรือเรือลําเดียวหรือรถพ่วง
หรือเรือพ่วงโดยให้ระบุหมายเลขทะเบียนไว้ให้ถูกต้องด้วย


กรณีไม้ที่ขอเคลื่อนย้ายจะต้องใช้พาหนะมากกว่าหนึ่งคัน หรือมากกว่าหนึ่งลําให้จัดทําบัญชีไม้
แยกตามจํานวนของพาหนะที่จะใช้ขนย้ายด้วย
เมื่อออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้แล้ว ให้ผู้อนุญาตแจ้งจังหวัดปลายทางทราบโดยเร็วพร้อมสําเนาให้กรมป่าไม้ทราบด้วย ในกรณีที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดปลายทางให้แจ้งกรมป่าไม้สําหรับการกําหนดอายุใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตกําหนดตามความจําเป็นพอที่จะนําไม้เคลื่อนย้ายไปถึงสถานที่ปลายทางได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต


ข้อ ๑๔ กรณีใบอนุญาตหมดอายุก่อนถึงจุดหมายปลายทางและประสงค์จะนําเคลื่อนย้ายต่อไป
ให้ผู้ขออนุญาตแจ้งขอต่ออายุใบอนุญาตต่อจังหวัดท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ

สําหรับกรุงเทพมหานครให้แจ้งที่กรมป่าไม้ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ พร้อมหลักฐานใบอนุญาตฉบับเดิมและเหตุผลความจําเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบใบอนุญาตและไม้
ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่รับแจ้ง

การขอต่ออายุใบอนุญาต หากเห็นว่าถูกต้องและมีเหตุจําเป็น ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปให้ผู้อนุญาต แห่งท้องที่ ที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุเพื่อพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แห่งท้องที่นั้น และพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แห่งท้องที่นั้น สําหรับกรุงเทพมหานคร
ให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองคน
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้กระทําโดยวิธีสลักหลังใบอนุญาตฉบับเดิมและให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวโดยกําหนดระยะเวลาไม่เกินใบอนุญาตเดิมแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต


ข้อ ๑๕ หากมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะให้ผู้ขออนุญาตแจ้งต่อจังหวัดท้องที่ที่ไม้นั้นอยู่

สําหรับกรุงเทพมหานครให้แจ้งที่กรมป่าไม้ภายในสามวันทําการ นับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมหลักฐานใบอนุญาตฉบับเดิมและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ดําเนินการตรวจสอบใบอนุญาตและไม้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่รับแจ้งเหตุ หากเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้ผู้อนุญาตแห่งท้องที่ที่ไม้นั้นอยู่เพื่อสลักหลังแก้ไขใบอนุญาตเดิมต่อไป


ข้อ ๑๖ เมื่อไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึงสถานที่ที่กําหนดในใบอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแจ้งจังหวัดท้องที่

สําหรับในท้องที่กรุงเทพมหานครแจ้งต่อกรมป่าไม้ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่
ไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึงสถานที่ที่กําหนดในใบอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้อนุญาตทราบ กรณีจังหวัดปลายทางมิใช่กรุงเทพมหานคร ให้จังหวัดปลายทาง
ส่งสําเนาหนังสือที่ได้แจ้งผู้อนุญาตให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบด้วย


ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คําวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด


ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตขนย้ายไม้บ้านเก่าข้ามจังหวัด

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอรื้อถอน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
  • หลักฐานแสดงการมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
  • หนังสือรับรองว่าได้ปลูกสร้างในท้องที่นั้นแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี
  • หลักฐานแสดงการได้มาของไม้นั้น (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน(ทุกด้าน)
  • หลักฐานแสดงการมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะนำไม้หวงห้าม (ไม้สัก/ไม้พะยุง/ไม้ประดู่ เป็นต้น) ไปใช้ประโยชน์พร้อมแผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของที่ดินนั้น

ดูรายชื่อไม้หวงห้ามทั้งหมด

ที่มา: ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐